21

Jindřich Havelka (Trhové Dušníky) - kutil

Je pravdou, že s měnícími se klimatickými podmínkami jsme stále více vystaveni větším výkyvům počasí, a to jak v podobě přívalových dešťů, tak i velkého sucha. Tento problém jsme nuceni řešit jak mi malí zahrádkáři, tak i velcí zemědělci, kteří jsou na výnosech z polí přímo závislí. Tyto změny klimatu vedly dokonce k tomu, že Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně zkouší v našich podmínkách pěstovat odrůdy obilí, které se pěstují v Severní Africe.

Nyní bych si dovolil popsat systém jímání dešťové vody na našem pozemku. Jedná se o nově postavenou budovu v městě Příbram, kdy byl systém pro jímání dešťových vod připravován již při samotném vyměřování sklepů budovy. Aby byl kompletně zapuštěn pod zemí a nehyzdil prostředí, jak se to stává v mnohých případech okolí domu s různými sudy a nevzhlednými nádržemi z vyřazených cisteren. V dané lokalitě nebyla v době výstavby domu ještě hotová kanalizace a byli jsme nuceni do projektu přiřadit i jímku. Tato nádrž je betonová s certifikátem o nepropustnosti a obsahu 13 tisíc litrů. Hloubkově a lokalitou byla tato nádrž usazena, aby až bude zrealizována kanalizace splaškových vod a dům na ni připojíme, využijeme tuto velkou nádrž k jímání dešťové vody. V loňském roce došlo k dobudování kanalizace a připojení budovy na systém odvodu splaškových vod.

  

Nyní nastal čas úplné realizace systému jímání dešťové vody. Již při stavbě domu byla veškerá nejen dešťová voda, ale i drenážní voda z pod domu a všechny vody sváděné ze zpevněných ploch kolem domu sváděny na jedno místo. Jedná se o šachtu o vnitřním průměru 1,5 m a hloubce cca 2,4 m. Ústí do ní všechny trubky odvádějící jakoukoli vodu dopadající na pozemek, včetně vody z bývalých melioračních tratí kolem pozemku. V této šachtě je na dně odkalovací jímka, kde dochází k vychytávání případných nečistot a odtoku vody do dešťové kanalizace. Jak je již zmíněno výše, v blízkosti této šachty byla při stavbě domu zasazena i betonová jímka, která byla po přepojení domu na městský systém kanalizace odborně vyčištěna. Díky výšce ustavení a blízkosti šachty odvodu dešťových vod nebyl žádný problém tuto 13 m3 nádrž s touto šachtou propojit. Nyní funguje systém tak, že dokud se nenaplní tato nádrž, nedojde k zvednutí hladiny v odkalovací šachtě a z pozemku neodejde ani kapka vody. Systém na zahradě doplňuje koupací biotop o velikosti 12 x 7 metru a hloubce 1,7 metru s obsahem cca 60 m3.             

Tento biotop má ve dně výpust spojenou s hladinovým skimmerem biotopu. Výpust je svedena do systému dešťových svodů domu. Voda z biotopu tedy opět prochází přes šachtu a nádrž na jímání dešťové vody, aby byla v případě čištění biotopu voda uložena v nádrži na jímání dešťové vody. Obsah biotopu je plněn ze studny a k dopouštění obsahu při ztrátě vody v důsledku odparu je ze systému vysazen ,,bypass´´ z jedné půli střechy. Tato část střechy má plochu asi 150 m2. Pokud je biotop deštěm doplněn, odchází přebytečná voda hladinovým skimmerem do dešťových svodů a dále do nádrže pro jímání dešťové vody. Tento ,,bypass´´ pro potřebu biotopu lze v zimě, když není potřeba tuto vodní plochu doplňovat dešťovou vodou, lehce přepojit a svádět ji do systému odvodu dešťových vod. Celková plocha střechy a zpevněná plocha, která je sváděna do tohoto systému jímání vod, činí cca 350 m2.    

Tento systém je využíván pro zadržování 13 m3 vody v nádrži pod zemí. Další rezervoár, který má pozitivní vliv na mikroklima v zahradě, je koupací biotop o obsahu cca 60 m3 a ploše cca 80 m2. Veškerá takto zadržená voda je využívána pro potřeby zavlažování jak okrasné zahrady, tak i zahrady užitné. Množství zadržené vody naprosto pokrývá naši potřebu.      

Pravdou je, že náklady na realizaci tohoto systému jímání dešťové vody rozhodně nebyly zanedbatelné. Nicméně v době probíhajících změn klimatu je realizace těchto systémů více než aktuální a nezávislost na jiných vodních zdrojích je k nezaplacení. Velikou výhodou tohoto systému je fakt, že je naprosto soběstačný. Kvůli své hloubce uložení nezamrzá a nepotřebuje žádnou obsluhu. Uložený v podzemí nehyzdí okolí domu jako různé sudy a nádrže, které je navíc třeba v zimě vypouštět a svody přepojovat.

 

 

-další soutěžící